Detail študijného programu

aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502142
Názov študijného odboru 1: Automatizácia
Názov študijného odboru 2: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2621800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.