Detail študijného programu

učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101032
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Kód PVŠ (CRŠ): 7658800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.