Detail študijného programu

priemyselné manažérstvo
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502522
Názov študijného odboru 1: Priemyselné inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2645800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Výroba elektrických a optických prístrojov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.