Detail študijného programu

automatizácia a informatizácia procesov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502143
Názov študijného odboru 1: Automatizácia
Kód PVŠ (CRŠ): 2621900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Informačné technológie a služby

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba elektrických a optických prístrojov

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.