Detail študijného programu

integrovaná bezpečnosť
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Služby
Kód študijného odboru PVŠ: 803053
Názov študijného odboru 1: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Kód PVŠ (CRŠ): 3965900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba a dodávka eletriny, plynu a vody

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.