Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Najlepšie platení absolventi

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Škola Fakulta Skutočný príjem Veľkosť vzorky Poradie
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta695 €287101
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení694 €68102
Technická univerzita v Košiciach Fakulta umení693 €82103
Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta692 €521104
Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta690 €1219105
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií675 €381106
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Celoškolské a iné671 €87107
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta671 €984108
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení669 €93109
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta športu669 €86110
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta660 €364111
Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta dramatických umení648 €94112
Vysoká škola Danubius Fakulta práva Janka Jesenského624 €110113
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta; Bratislava621 €106114
Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta587 €175115
Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta573 €84116
Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta; Košice530 €429117
Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta515 €229118
Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta434 €127119
Univerzita J. Selyeho Reformovaná teologická fakulta384 €24120

Stránky