Ako sme merali dáta?

Prezentované údaje na úrovni fakúlt, resp. celoškolských pracovísk, sú dočasne združené za všetky študijné programy bez rozdielu formy a stupňa štúdia.

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako boli spracovávané a vyhodnocované jednotlivé ukazovatele. Vyberte si ukazovateľ o ktorom sa chcete dozvedieť viac:

 


Ukazovateľ: Opakovaná voľba VŠ a študijného programu

Zdroj
Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).

Metodika
Ukazovateľ je spracovávaný na základe otázky z dotazníka pre prieskum absolventov 2014:

„Keby ste si mali možnosť znovu slobodne zvoliť, vybrali by ste si rovnaký študijný program na rovnakej škole?“
Možnosti odpovedí:
1. Áno (t.j. rovnaký študijný program na rovnakej škole)
2. Nie, iný študijný program na rovnakej škole
3. Nie, rovnaký študijný program na inej škole
4. Nie, iný študijný program na inej škole
5. Nie, rozhodol/a by som sa vôbec neštudovať

Vyhodnotený bol súčet odpovedí na možnosť 1. a 2.. Ukazovateľ teda sleduje, aké zastúpenie z opýtaných respondentov by si zvolilo pri opakovanej voľbe rovnakú vysokú školu.
Ukazovateľ nie je štandardizovaný.

Vyjadrenie ukazovateľa
Percento - aké percentuálne zastúpenie z opýtaných respondentov by si pri možnosti opakovanej voľby zvolilo pre štúdium rovnakú vysokú školu.

Poradie - vyjadruje poradie fakulty v tomto ukazovateli spomedzi fakúlt (resp. celoškolských pracovísk), kde bolo možné ukazovateľ vyhodnotiť. Najvyššie poradie je prisúdené najvyššiemu percentuálnemu skóre a naopak najnižšie poradie najnižšiemu percentuálnemu skóre.

Početnosť - Vyjadruje počet respondentov odpovedajúcich na túto otázku z danej fakulty.


Ukazovateľ: Zhoda odboru vzdelania a povolania

Zdroj
Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).

Metodika
Ukazovateľ je spracovávaný na základe otázky z dotazníka pre prieskum absolventov 2014:

„Aký odbor štúdia považujete za najvhodnejší pre Vašu súčasnú prácu?“
Možnosti odpovedí:
1. Výlučne Vami vyštudovaný odbor
2. Vami vyštudovaný alebo príbuzný obor
3. Úplne iný odbor
4. Nie je potrebná osobitná odborová špecializácia

Vyhodnotený bol súčet odpovedí na možnosť 1. a 2. - aké zastúpenie z opýtaných respondentov považuje za najvhodnejší pre súčasnú prácu vyštudovaný odbor, resp. príbuzný odbor. Ukazovateľ nie je štandardizovaný.

Vyjadrenie ukazovateľa
Percentil - vyjadruje, ako sa fakulta umiestnila v rámci všetkých ostatných hodnotených fakúlt, alebo inak vyjadrené, koľko percent ostatných fakúlt dosiahlo horšie hodnotenie ako daná fakulta.

Poradie - Vyjadruje poradie fakulty v tomto ukazovateli spomedzi fakúlt (resp. celoškolských pracovísk), kde bolo možné ukazovateľ vyhodnotiť. Najvyššie poradie je prisúdené najvyššiemu percentilu a naopak najnižšie poradie najnižšiemu percentilu.

Početnosť - Vyjadruje počet respondentov odpovedajúcich na túto otázku z danej fakulty.


Ukazovateľ: Štúdium ako kvalitný základ pre uplatnenie a rozvoj

Zdroj
Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).

Metodika
Ukazovateľ je spracovávaný na základe otázky z dotazníka pre prieskum absolventov 2014:

„Do akej miery bolo Vaše štúdium dobrým základom pre:
- Vstup do práce
- Vaše ďalšie učenie v rámci práce
- Zvládanie súčasných pracovných úloh
- Budúcu pracovnú kariéru
- Váš osobný rozvoj
- Rozvoj Vašich podnikateľských schopností“

Hodnotenie bolo na škále od 1 - vo veľkej miere do 5 – vôbec.

Vyhodnotený bol priemer za všetky možnosti odpovedí. Ukazovateľ teda sleduje, nakoľko sa absolventi domnievajú, že pre nich vysokoškolské štúdium bolo dobrým základom pre ich pracovnú kariéru a zvládanie pracovných úloh od vstupu na pracovný trh až po súčasnosť. Ukazovateľ nie je štandardizovaný.

Vyjadrenie ukazovateľa
Percentil - vyjadruje, ako sa fakulta umiestnila v rámci všetkých ostatných hodnotených fakúlt, alebo inak vyjadrené, koľko percent ostatných fakúlt dosiahlo horšie hodnotenie ako daná fakulta.

Poradie - Vyjadruje poradie fakulty v tomto ukazovateli spomedzi fakúlt (resp. celoškolských pracovísk), kde bolo možné ukazovateľ vyhodnotiť (za lomítkom je tento celkový počet). Najvyššie poradie je prisúdené najvyššiemu percentilu a naopak najnižšie poradie najnižšiemu percentilu.

Početnosť - Vyjadruje počet respondentov odpovedajúcich na túto otázku z danej fakulty.


Ukazovateľ: Priemerný pracovný príjem - modelový (v €)

Zdroj
Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Metodika
Ukazovateľ vyjadruje tzv. modelový priemerný príjem. Je to očakávaný priemerný mesačný príjem, ktorý by mal na základe diferencujúcich charakteristík zarábať absolvent na svojom pracovnom mieste.

Pre výpočet modelových priemerných príjmov sme analyzovali registráciu na poistenie a skupinu vymeriavacích základov k registrácii. Do výsledku vstupovali len registrácie s typom poistenia zamestnanec, ktorí tvoria skupinu so stabilným príjmom. Vymeriavacím základom zamestnanca pre fondy sociálneho poistenia je jeho príjem dosiahnutý za obdobie, za ktoré sa platí poistné. Pre každý rok sledovaného obdobia 2008 – 2014 sme sa museli oboznámiť s podmienkami určenia vymeriavacieho základu a dáta pripraviť tak, aby nedošlo k skresleniu výsledku.

Postupovali sme v niekoľkých krokoch:

1. Za rozhodujúci vymeriavací základ sme zvolili základ na úrazové poistenie, ktoré nemá určenú maximálnu hranicu.
2. Do výpočtu sme brali len vymeriavacie základy, ktoré boli v priemere za mesiac vyššie, prípadne rovné ako minimálna mzda v danom roku.
3. Očistili sme príslušné vymeriavacie základy o hodnoty odstupného a odchodného.
4. Očistili sme dáta o neštandardné záznamy vymeriavacích základov (výška vymeriavacieho základu nebola adekvátna počtu dní, za ktoré sa platilo poistné, alebo vymeriavací základ pre úrazové poistenie bol nižší ako vymeriavacie základy pre ostatné poistenia).
5. Priemerné platy sme za účelom výpočtu modelového príjmu diferencovali podľa toho:

- akú úroveň vysokoškolského štúdia ukončil a aký titul absolvent získal (Bc., Mgr., PhD);
- akú dlhú prax absolvoval po ukončení vysokej školy (1-6 rokov);
- či ide o muža alebo ženu (m/ž);
- v akom kraji absolvent pracuje (8 krajov SR);
- v akom odvetví absolvent pracuje (28 skupín odvetví slovenskej ekonomiky).

Na základe priemerných hodnôt pracovných príjmov všetkých absolventov vysokých škôl podľa týchto piatich charakteristík – v databáze Sociálnej poisťovne sme analyzovali údaje absolventov, ktorí ukončili vysokú školu v posledných šiestich rokoch – a na základe charakteristík absolventov jednotlivých vysokých škôl (a rovnako i jednotlivých fakúlt a študijných programov) sme vypočítali tzv. očakávané alebo tiež modelové priemerné pracovné príjmy (ďalej len príjmy) absolventov každej školy (fakulty, študijného programu).

Vyjadrenie ukazovateľa
Absolútna hodnota - prezentuje očakávaný priemerný mesačný príjem v €.

Poradie - Vyjadruje poradie fakulty v tomto ukazovateli spomedzi fakúlt (resp. celoškolských pracovísk), kde bolo možné ukazovateľ vyhodnotiť. Najvyššie poradie je prisúdené najvyššiemu očakávanému príjmu a naopak najnižšie poradie najnižšiemu očakávanému príjmu.  

Početnosť - Vyjadruje počet prípadov (absolventov) po zarátaní presunov medzi jednotlivými kategóriami štandardizácie.


Ukazovateľ: Priemerný pracovný príjem - skutočný (v €)

Zdroj
Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Metodika
Ukazovateľ vyjadruje hodnotu absolventa na trhu práce na základe jeho skutočného priemerného príjmu.

Pre výpočet priemerných príjmov sme analyzovali registráciu na poistenie a skupinu vymeriavacích základov k registrácii. Do výsledku vstupovali len registrácie s typom poistenia zamestnanec, ktorí tvoria skupinu so stabilným príjmom. Vymeriavacím základom zamestnanca pre fondy sociálneho poistenia je jeho príjem dosiahnutý za obdobie, za ktoré sa platí poistné. Pre každý rok sledovaného obdobia 2008 – 2014 sme sa museli oboznámiť s podmienkami určenia vymeriavacieho základu a dáta pripraviť tak, aby nedošlo k skresleniu výsledku.

Postupovali sme v niekoľkých krokoch:

1. Za rozhodujúci vymeriavací základ sme zvolili základ na úrazové poistenie, ktoré nemá určenú maximálnu hranicu.
2. Do výpočtu sme brali len vymeriavacie základy, ktoré boli v priemere za mesiac vyššie, prípadne rovné ako minimálna mzda v danom roku.
3. Očistili sme príslušné vymeriavacie základy o hodnoty odstupného a odchodného.
4. Očistili sme dáta o neštandardné záznamy vymeriavacích základov (výška vymeriavacieho základu nebola adekvátna počtu dní, za ktoré sa platilo poistné, alebo vymeriavací základ pre úrazové poistenie bol nižší ako vymeriavacie základy pre ostatné poistenia).

Vyjadrenie ukazovateľa
Absolútna hodnota - prezentuje priemerný mesačný príjem v €.

Poradie - Vyjadruje poradie fakulty v tomto ukazovateli spomedzi fakúlt (resp. celoškolských pracovísk), kde bolo možné ukazovateľ vyhodnotiť. Najvyššie poradie je prisúdené najvyššiemu priemernému príjmu a naopak najnižšie poradie najnižšiemu priemernému príjmu.


Ukazovateľ: Miera nezamestnanosti

Zdroj
Štatistické údaje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o nezamestnaných absolventoch VŠ za roky 2009- 2013 a údaje zo Sociálnej poisťovne o zamestnaných absolventov VŠ za roky 2009 - 2013.

Metodika
Miera nezamestnanosti zohľadňuje päťročný priemer mier nezamestnanosti absolventov VŠ zamestnaných alebo nezamestnaných k 31.12. príslušného roku. Výsledná miera je tak súčtom počtu nezamestnaných absolventov za päť rokov ku súčtu počtu ekonomicky aktívnych absolventov VŠ (súčtu počtu nezamestnaných absolventov VŠ za päť rokov a počtu zamestnaných absolventov VŠ za päť rokov).

Nezamestnaným absolventom sa pre tieto účely rozumie absolvent denného štúdia vo veku do 26 rokov, ktorý absolvoval štúdium v posledných 2 rokoch pred dátumom štatistického zisťovania a k 31.12. príslušného roku je evidovaný na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie.

Zamestnaným absolventom sa pre tieto účely rozumie absolvent denného štúdia vo veku do 26 rokov, ktorý absolvoval štúdium v posledných 2 rokoch pred dátumom štatistického zisťovania a k 31.12. príslušného roku je registrovaný v Sociálnej poisťovni ako zamestnaný.

Vyjadrenie ukazovateľa
Percento - pomer nezamestnaných absolventov k ekonomicky aktívnym absolventom VŠ.

Poradie - Vyjadruje poradie fakulty v tomto ukazovateli spomedzi fakúlt (resp. celoškolských pracovísk), kde bolo možné ukazovateľ vyhodnotiť. Najvyššie poradie je prisúdené najnižšej miere nezamestnanosti a naopak najnižšie poradie najvyššej miere nezamestnanosti..


Ukazovateľ: Dopyt zamestnávateľov po absolventoch VŠ

Zdroj
Databáza Profesia - Rebríčky záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013.

Metodika
Ukazovateľ je spracovávaný na základe analýzy databázy spoločnosti Profesia, zameranej na dopyt zamestnávateľov po absolventoch rôznych vysokých škôl a fakúlt v rokoch 2011-2013.

Základom pre výpočet tohto ukazovateľa, tzv. korigovaného dopytu po absolventoch jednotlivých fakúlt slovenských vysokých škôl je postup modifikovaný v dvoch smeroch:

1. ukazovateľ predstavuje priemerný dopyt zamestnávateľov za posledné tri roky, aby sa čo najviac obmedzilo prípadné náhodné kolísanie a výkyvy, spôsobené stochastickými štatistickými vplyvmi alebo náhodnými fluktuáciami niektorého z vecných faktorov, ktoré na nich pôsobia;

2. z ukazovateľa je odstránený vplyv rozdielnej miery zapojenia (registrácie) absolventov jednotlivých fakúlt do databázy spoločnosti Profesia.

Ukazovateľ vyjadruje korigovaný dopyt po absolventoch, t.j. počet pozretí/vyžiadaní životopisov absolventov VŠ zamestnávateľom vyjadrený na jedného absolventa v rámci školy, resp. fakulty.
Ukazovateľ nie je štandardizovaný.

Vyjadrenie ukazovateľa
Percentil - vyjadruje, ako sa fakulta umiestnila v rámci všetkých ostatných hodnotených fakúlt, alebo inak vyjadrené, koľko percent ostatných fakúlt dosiahlo horšie hodnotenie ako daná fakulta.

Poradie - Vyjadruje poradie fakulty v tomto ukazovateli spomedzi fakúlt (resp. celoškolských pracovísk), kde bolo možné ukazovateľ vyhodnotiť. Najvyššie poradie je prisúdené najvyššiemu počtu pozretí/vyžiadaní CV absolventov zamestnávateľom a naopak najnižšie poradie najnižšiemu počtu pozretí/vyžiadaní CV.


Ukazovateľ: Kompetencie absolventov získané v priebehu štúdia

Zdroj
Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).

Metodika
Ukazovateľ je spracovávaný na základe otázky z dotazníka pre prieskum absolventov 2014:

„Ako Vás pripravila vysoká škola z hľadiska nasledujúcich 26 kompetencií (znalostí, zručností, schopnosti, spôsobilostí)?:
- Všeobecné znalosti a rozhľad
- Odborné teoretické a metodologické znalosti
- Schopnosť využívať odborné znalosti v praxi
- Znalosť podmienok, kedy je možné využiť odborné metódy a teórie v praxi
- Jazykové zručnosti v materinskom jazyku
- Jazykové zručnosti v cudzom jazyku
- Matematické zručnosti
- Počítačové zručnosti
- Zručnosť pracovať s informáciami
- Schopnosť identifikovať a riešiť problémy
- Schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania
- Prezentačné zručnosti
- Zručnosť písomného prejavu
- Schopnosť samostatne sa rozhodovať
- Schopnosť tímovej práce
- Mať aktívny prístup
- Podnikavosť, mať „čuch“ na nové príležitosti
- Schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky
- Schopnosť niesť zodpovednosť
- Organizácia a riadenie, schopnosť viesť kolektív
- Schopnosť myslieť a konaťekonomicky / ekonomické spôsobilosti
- Zručnosť komunikovať s ľuďmi, vyjednávať
- Schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam
- Schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí
- Schopnosť vzdelávať sa a organizovať svoje učenie
- Právna spôsobilosť“

Hodnotenie bolo na škále od 1 - veľmi nízka do 10 - veľmi vysoká úroveň.
Ukazovateľ nie je štandardizovaný.

Vyjadrenie ukazovateľa
Priemer - vyjadruje priemerné kompetenčné skóre na úrovni fakulty.
Početnosť - vyjadruje počet respondentov odpovedajúcich na túto otázku z danej fakulty.


Ukazovateľ: Kompetencie, ktoré od absolventov vyžaduje ich súčasná práca

Zdroj
Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).

Metodika
Ukazovateľ je spracovávaný na základe otázky z dotazníka pre prieskum absolventov 2014:

„Aká úroveň kompetencií (znalostí, zručností, schopnosti, spôsobilostí) je vyžadovaná vo Vašom súčasnom zamestnaní?:
- Všeobecné znalosti a rozhľad
- Odborné teoretické a metodologické znalosti
- Schopnosť využívať odborné znalosti v praxi
- Znalosť podmienok, kedy je možné využiť odborné metódy a teórie v praxi
- Jazykové zručnosti v materinskom jazyku
- Jazykové zručnosti v cudzom jazyku
- Matematické zručnosti
- Počítačové zručnosti
- Zručnosť pracovať s informáciami
- Schopnosť identifikovať a riešiť problémy
- Schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania
- Prezentačné zručnosti
- Zručnosť písomného prejavu
- Schopnosť samostatne sa rozhodovať
- Schopnosť tímovej práce
- Mať aktívny prístup
- Podnikavosť, mať „čuch“ na nové príležitosti
- Schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky
- Schopnosť niesť zodpovednosť
- Organizácia a riadenie, schopnosť viesť kolektív
- Schopnosť myslieť a konaťekonomicky / ekonomické spôsobilosti
- Zručnosť komunikovať s ľuďmi, vyjednávať
- Schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam
- Schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí
- Schopnosť vzdelávať sa a organizovať svoje učenie
- Právna spôsobilosť“

Hodnotenie bolo na škále od 1 - veľmi nízka do 10 - veľmi vysoká úroveň.
Ukazovateľ nie je štandardizovaný.

Vyjadrenie ukazovateľa
Priemer - vyjadruje priemerné kompetenčné skóre na úrovni fakulty.

Početnosť - vyjadruje počet respondentov odpovedajúcich na túto otázku z danej fakulty.


Ukazovateľ: Zamestnanosť absolventov VŠ podľa hospodárskych odvetví

Zdroj
Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Metodika
Ukazovateľ vyjadruje, v ktorých hospodárskych odvetviach nachádzajú absolventi VŠ uplatnenie a v akej miere. Odvádzatelia poistného do Sociálnej poisťovne majú v registrácii uvedené aj hospodárske odvetvie podľa klasifikácie SK NACE, čo nám umožňuje určiť, odvetvie zamestnávateľa absolventa VŠ.

Vyjadrenie ukazovateľa
Percento - podiel absolventov VŠ zamestnaných v hospodárskom odvetví z celkového počtu zamestnaných absolventov VŠ.


Ukazovateľ: Informácie z prijímacích konaní

Zdroj
Štatistické dáta Centra vedecko - technických informácií SR.

Metodika
Ukazovateľ je spracovaný na základe dát CVTI SR o počtoch prihlásených a zapísaných uchádzačov o štúdium za akademické roky 2008 – 2014.

Vyjadrenie ukazovateľa
Percento - podiel zapísaných uchádzačov o štúdium ku prihláseným uchádzačom o štúdium.


Ukazovateľ: Priemerná dĺžka získania zamestnania

Zdroj
Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Metodika
Analýzované boli dáta o absolventoch denného štúdia. Za priemernú dĺžkku získania zamestnania považujeme obdobie od ukončenia štúdia po prvú registráciu v Sociálnej poisťovn

Vyjadrenie ukazovateľa
Absolútna hodnota - prezentuje priemerný počet dní, ktorý ubehne od ukončenia štúdia po získanie zamestnania absolventa (po prvú registráciu v Sociálnej poisťovni).